ÚVOD O NÁS SLUŽBY KONTAKT
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

O NÁS

Poskytujeme právní služby s vysokým standardem

Již od roku 1992 je cílem naší advokátní kanceláře poskytovat klientům právní služby s vysokým standardem v oblasti práva občanského, obchodního, rodinného, trestního, pracovního a insolvenčního. Naše služby zahrnují také oblast finančního a daňového poradenství, přičemž na tomto poli spolupracujeme s našimi osvědčenými partnery.

Advokátní praxi vykonáváme na celém území České republiky.

JUDr. Zdeňka Pechancová

advokátka, insolvenční správkyně

akpechancova@seznam.cz


Placeholder

JUDr. Zdeňka Pechancová vystudovala Právnickou fakultu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně v roce 1982 a titul doktora práv JUDr. získala v roce 1983. Samostatnou advokátní kancelář založila v roce 1992 poté, co ukončila koncipientskou praxi a vykonala advokátní zkoušku. V roce 2009 složila zkoušky insolvenčních správců a stala se insolvenční správkyní. Specializuje se na právo občanské, obchodní, rodinné, insolvenční. Hovoří aktivně rusky, pasivně anglicky a německy.

JUDr. Pavel Pechanec, Ph.D.

advokát, mediátor

pavel.pechanec@akpc.cz


Placeholder

Pavel Pechanec vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během svého studia absolvoval stipendijní pobyty na právnické fakultě univerzity ve Vídni a Hamburku, a dále studijní pobyty v USA a Austrálii. Přes tři roky pracoval jako asistent předsedy obvodního soudu v Praze, a to na všech úsecích činnosti soudu. V roce 2011 složil justiční zkoušku. Od tohoto roku působí jako advokát. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy absolvoval v roce 2012 doktorský studijní program (postgraduální studium) se specializací na veřejné právo (ústavní právo, trestní právo, kriminalistika, kriminologie). Od roku 2012 je mediátorem zapsaným Českou advokátní komorou.

JUDr. Soňa Hudečková

advokátka

sona.hudeckova@akpc.cz


Placeholder

Soňa Hudečková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci studia působila ve Studentské právní poradně a Administrativně právní klinice. Po ukončení studia s vyznamenáním vykonávala od roku 2017 praxi advokátní koncipientky. V roce 2020 vykonala státní rigorózní zkoušku a v roce 2021 složila advokátní zkoušku s prospěchovým stupněm „výtečně“. Od tohoto roku působí jako advokátka. Od roku 2018 působí také jako doktorandka na Katedře správního a finančního práva PF UPOL a je autorkou několika článků v odborných časopisech a příspěvků ve sbornících.

SLUŽBY

OBLASTI PRAXE

Jsme činní v širokém spektru právních oblastí, přičemž se specializujeme hlavně na:


OBCHODNÍ PRÁVO

Poskytujeme služby zejména v oblasti práva obchodních společností, zakládání společností a jejich zápis do obchodního rejstříku, převody obchodních podílů či akcií, změny společenských smluv a insolvenční řízení apod.

Našim klientům napomáháme při řešení sporů mezi společníky společnosti, včetně podávání žalob. Pro naše klienty, kteří jsou živnostníky, vyřizujeme živnostenská oprávnění. Zaměřujeme se i na smluvní agendu v oblasti obchodního práva, konkrétně smlouvy kupní, smlouvy o dílo, mandátní, smlouvy o obchodním zastoupení a další.

Rovněž zastupujeme klienty ve sporných řízeních.

OBČANSKÉ PRÁVO

V oblasti občanského práva se specializujeme zejména na práva věcná. Našim klientům nabízíme služby v oblasti nákupu či prodeje nemovitostí, pronájmu bytových i nebytových prostor, zřízení zástavních práv a dalších forem zajištění, zřizování věcných břemen, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví či společného jmění manželů. Klienty zastoupíme v řízení o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Samozřejmostí jsou služby v oblasti celého závazkového práva a práva dědického. Naše advokátní kancelář Vám také připraví návrh na exekuci, příp. Vás v exekučním řízení zastoupí. Rovněž vás budeme zastupovat ve sporných řízeních před soudem.

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

Jste-li dlužníkem, který se ocitl v úpadku a není schopný plnit své splatné závazky po dobu nejméně 30 dnů, popř. jste-li předlužen a souhrn všech Vašich závazku je vyšší než souhrn hodnot Vašeho majetku, jsme připraveni Vám pomoci. Jste-li fyzickou osobou pomůžeme Vám s oddlužením, pokud budete schopni splatit alespoň 30% svých závazků v dohodnutém režimu.

Nabízíme Vám insolvenční poradenství, sepsání insolvenčního návrhu, sepsání návrhu na povolení oddlužení.

Jste-li věřitelem pomůžeme Vám se sepsáním přihlášek pohledávek, se zastupováním ve věřitelských orgánech a se zastupováním v incidenčních sporech.

Máme bohaté zkušenosti i s řízením podle Zák. o konkursu a vyrovnání.

SMĚNEČNÉ A ŠEKOVÉ PRÁVO

V oblasti směnečného a šekového práva nabízíme služby spojené s přípravou a vyplňováním směnek, ale i zastupování účastníků směnečných vztahů v soudním řízení.

TRESTNÍ PRÁVO

V oblasti práva trestního jsme připraveni Vám poskytnout jak poradenství, tak také obhajobu v trestním řízení od jeho počátku v podobě přípravného řízení, přes hlavní líčení, až k případnému použití řádných či mimořádných opravných prostředků.

Pokud jste poškozeným, pomůžeme Vám uplatnit nárok na náhradu škody v řízení adhézním, kde jsme připraveni hájit Vaše práva jako Váš zmocněnec. Ohlídáme, aby nedošlo k promlčení Vašeho nároku z hlediska civilního práva. Sdělíme Vám možnosti pro současné uplatnění Vašeho nároku v řízení trestním a civilním.

RODINNÉ PRÁVO

Častým předmětem naší činnosti je rodinné právo. Máme četné zkušenosti se zastupováním v rozvodovém řízení či v řízení o úpravu rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem. Nabízíme také zastupování v řízení o osvojení.

Pomůžeme Vám v komunikaci s úřady sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) vč. Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně. Zastupovali jsme klienty v problematice tzv. „Mezinárodních únosů dětí“. Pro klienta jsme zajistili uznání rozsudku českého soudu anglickým soudem a navrácení „unesených“ dětí z Velké Británie.

PRACOVNÍ PRÁVO

Naše advokátní kancelář radí svým klientům v celém spektru práva pracovního a práva sociálního zabezpečení. Poskytujeme služby v oblasti vypracování smluv, ukončení pracovního poměru či okamžitá rozvázání pracovního poměru. Našim klientům nabízíme zastupování ve veškerých sporech vzniklých z pracovněprávních vztahů.

SPRÁVNÍ PRÁVO

Naše činnost v oblasti správního práva se zaměřuje zejména na zastupování v přestupkovém řízení a zastupování v řízení před správními soudy. Bohaté zkušenosti máme také v oblasti stavebního práva a v oblasti dopravních přestupků.

MEDIACE

Mediace je formální řízení, ve které dvě nebo více stran sporu samy a dobrovolně usilují o dosažení dohody o vyřešení sporu za pomoci nezávislé osoby tzv. mediátora.

V Česku zatím novinka, v západním světě běžné a efektivní řešení sporů mimosoudní dohodou.

Jde o postup při řešení konfliktu za účasti jednoho či více mediátorů, kteří podporují komunikaci a „tvůrčí atmosféru“ mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.

Mediace není slabší alternativou soudního řízení. Ba naopak, úspěšnost vyřešených sporů formou mediace je mnohdy větší než těch soudních.

Proč místo soudního sporu zvolit mediaci?

Na rozdíl od soudního řízení probíhá mediace podle okolností v řádech hodin, dnů či maximálně týdnů.

Neriskujete vysoké soudní poplatky, ani placení nákladů za řízení protistrany. První konzultace a příprava mediace jsou vždy zdarma.

Úspěšná mediace končí nalezením oboustranně přijatelného řešení. Mediace má tedy jen vítěze, nikoliv poražené.

Mediátoři certifikovaní Českou advokátní komorou jsou vázání přísným etickým kodexem. Na rozdíl od soudního procesu není nutné zveřejňovat důvěrné informace.

Úspěšnost vyřešených sporů formou mediace je mnohdy větší než těch soudních. Vše se navíc odehrává rychle, kultivovaně a neformálně.

Kolik to bude stát?

Poplatky za mediační řízení jsou vždy nižší než u táhlých soudních jednání. Cena mediace je vždy věcí dohody stran a mediátora, Je možno se dohodnout na hodinové sazbě, kdy se platí pouze za každou započatou hodinu mediace a to podle sazby mediátora, kterou na požádání sdělíme.

Náklady mediace nesou vždy rovným dílem obě strany jednání. Je možno dohodnout se také podle hodnoty projednávané věci.

První konzultace a také příprava celé mediace jsou vždy zcela zdarma. Než obě strany zasednou k jednání, nezaplatíte ani korunu.

Jak nejlépe postupovat?

Máte-li zájem o mediaci popř. chcete-li poskytnout bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Na mediátora by se měly obrátit obě strany konfliktu současně, popř. by obě strany měly s mediací souhlasit.

KONTAKT

ZDE SE NACHÁZÍME

Štefánikova 3326, 760 01 Zlín, Česko
+420 577 131 073
+420 777 715 698
info@akpc.cz